Forum Regels

Zoals de meeste fora heeft ook het forum van 924forum.nl ook regels. Lees onderstaande een keer door zodat je hiervan op de hoogte bent. Zijn er dingen niet duidelijk, neem dan gerust contact op met de Beheerders of Moderators

Algemene regels

 • Het zou leuk zijn als je na je aanmelding jezelf even voorstelt.
 • Bekijk voordat je een nieuw topic aanmaakt of er niet al een topic bestaat wat over hetzelfde onderwerp gaat. Gebruik hier eventueel de zoekfunctie voor.
 • Probeer je topic altijd in de juiste categorie te plaatsen en plaats hem altijd maar op 1 plek. Vul ook altijd een duidelijke titel in.
 • Mocht je in een topic een vraag stellen, waarop je uiteindelijk zelf het antwoord vind? Zet dit dan ook in het topic zodat anderen er ook wat aan hebben.
 • Het is niet toegestaan om personen en bedrijven zwart te maken (ook niet als daar volgens jou wel een reden toe is). Mocht je een conflict met een persoon of bedrijf hebben, probeer dit altijd met hen direct op te lossen. Houdt je je hier niet aan dan zullen er maatregelen genomen worden. Advies vragen of mening geven is wel toegestaan, maar houd het netjes.
 • Plaats ook nooit persoonlijke gegevens van een persoon zonder dat hij/zij daar toestemming voor geeft of gegevens van jezelf, gebruik hiervoor een persoonlijk bericht (PB)
 • Gebruik emoticons, en kleuren met mate om alles overzichtelijk te houden.
 • Ga niet SCHREEUWEN (dus niet in hoofdletters typen).
 • Gebruikers zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen berichten.
 • Het plaatsen van (of het plaatsen van links naar) illegale praktijken is niet toegestaan.
 • Discrimineren is niet toegestaan.
 • Op community.924forum.nl is het niet toegestaan om meer accounts te hebben. Wanneer dit word geconstateerd zal het nieuwe account worden geblokkeerd. De moderators en site admins hebben altijd het recht om zonder aankondiging of overleg berichten te verwijderen.
 • In een handtekening mag maar een link staan naar een niet commerciële website en zijn er maximaal 5 regels toegestaan.
 • Een topic melden/rapporteren doe je met de teken die je bij elke post kan vinden. Ga niet zelf de les lezen maar laat dat de moderators doen.

Reclame

Reclame maken is absoluut niet toegestaan! Dit zal direct worden verwijderd door de moderator of admin!Mocht je reclame willen maken dan kun je contact opnemen via community@924forum.nl

Punten

Mocht een van deze regels niet nageleefd worden dan worden er punten uitgedeeld.
Dit houd in dat als er genoeg punten verzameld zijn een tijdelijke ban of topic ban plaats vind.

Maximaal 6 voor geregistreerde gebruikers.
Maximaal 12 voor donateurs.

De hoeveelheid punten voor een overtreding zijn verschillend.
De punten zijn niet permanent maar het ligt aan de overtreding hoelang hij actief blijft.


* 924forum.nl heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment regels toe te voegen of te wijzigen. Je bent zelf verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van de huidige regels.
* Alle gebruikersaccounts, geplaatste berichten op het forum en alle rechten die hiermee gemoeid zijn worden eigendom van 924forum.nl. Het staat 924forum.nl dan ook vrij (delen of bewerkingen van) de inhoud van dergelijke berichten naar eigen inzicht te gebruiken.

Geplaatste berichten worden NIET op verzoek verwijderd! Het is te allen tijde aan 924forum.nl om te bepalen of geplaatste berichten blijven staan of worden verwijderd.

Uitgebreide extra voorwaarden.

Deze website bevat links (verwijzingen) naar andere websites. Deze links worden u bij wijze van service aangeboden en bieden een aanvullende toegangsroute tot de hier weergegeven informatie. We hebben niet alle informatie op de andere websites gecontroleerd en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites of voor producten of services die mogelijk via deze sites worden aangeboden. Het feit dat deze links hier worden vermeld, betekent geenszins dat de inhoud van deze site, het beleid of de standpunten van 924forum.nl door de betreffende sites worden onderschreven, ondersteund of goedgekeurd. Sites van derden bevatten mogelijk informatie waar 924forum.nl wel of niet mee instemt. Het opnemen van links naar andere websites moet niet worden opgevat als goedkeuring van de inhoud van deze websites. Op het gebruik van de websites waarnaar verwezen wordt, zijn mogelijk andere voorwaarden en bepalingen van toepassing.

Links

Correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website

Ondanks onze inspanningen om te controleren dat de informatie op deze website correct is, blijven fouten altijd mogelijk. Derhalve kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld als de informatie die we op of via deze website beschikbaar stellen niet correct, volledig of actueel blijkt te zijn. Het materiaal op deze website wordt uitsluitend als algemene informatie aangeboden en dient niet te worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van belangrijke beslissingen zonder primaire informatiebronnen of andere, meer correcte, volledige en actuele bronnen te raadplegen. Als u zich baseert op de informatie op deze website, doet u dit voor eigen risico. Deze site bevat mogelijk historische informatie. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen ter informatie aangeboden. We behouden ons het recht voor de inhoud van de website op elk gewenst moment te wijzigen zonder nadere kennisgeving.

Handelsmerken

De website bevat mogelijk handelsmerken of service marks van derden. Al deze handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars en u stemt ermee in deze niet op enigerlei wijze te gebruiken of weer te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het desbetreffende handelsmerk

Privacy van de bezoeker

We willen de privacy van bezoekers aan deze website beschermen. Derhalve verzamelen we op deze website geen persoonsgegevens van de gebruikers, tenzij de gebruikers deze informatie vrijwillig en bewust aan ons verstrekken.

Als u onze website bezoekt, stuurt uw webbrowser ons automatisch uw IP-adres (internetadres) en bepaalde andere informatie (onder andere over het type webbrowser dat u gebruikt). We kunnen dit IP-adres en de overige informatie gebruiken om u toegang tot de website te verschaffen en voor het beheer van de site. Op bepaalde gedeelten van de website kunnen we u vragen ons uw naam, adres, woonplaats en postcode of overige gegevens te verstrekken, zodat we u de gevraagde informatie kunnen toezenden. U bent geenszins verplicht deze gegevens te verstrekken, maar zonder deze gegevens kunnen we u de gevraagde informatie niet toezenden. De website kan ook bepaalde functies bevatten die u in staat stellen via e-mail of op een andere wijze met ons te communiceren. Als er een functie voor e-mail wordt aangeboden en u ervoor kiest hiervan gebruik te maken, verschaft u ons daarmee uw e-mailadres. We vragen niet om andere persoonsgegevens. U bent derhalve zelf verantwoordelijk als u ervoor kiest deze communicatiefuncties te gebruiken om ons dergelijke gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld door uw naam te noemen in een e-mailbericht). Als u ons persoonsgegevens verschaft, geeft u daarmee tevens aan dat u ons deze informatie bewust en vrijwillig verstrekt. Wij kunnen dergelijke informatie voor marketingdoeleinden gebruiken en we zullen mogelijk reageren op de e-mailberichten die u ons toezendt .

We streven ernaar te waarborgen dat de persoonsgegevens die u ons toezendt, vertrouwelijk behandeld worden. We zullen de door u verstrekte persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verhandelen of anderszins ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is of wanneer wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat u de gebruiksvoorwaarden of nationale of lokale wetgeving overtreedt. Houd er echter rekening mee dat het mogelijk is dat derden de berichten lezen die u via internet verzendt. Verstuur dus nooit informatie per e-mail die u vertrouwelijk wilt houden

Zoals veel bedrijven kunnen ook wij gebruik maken van zogeheten “cookies” op onze website. Deze cookies geven ons informatie over de vraag of u onze website al eerder hebt bezocht en welk materiaal op onze website u hebt bekeken. De cookies die wij kunnen gebruiken verzamelen geen persoonsgegevens over u en verschaffen ons geen enkele manier om met u contact op te nemen. De cookies onttrekken geen informatie aan uw computer.

Verder dient u zich te realiseren dat we bepaalde informatie over het gebruik van onze site bijhouden, zoals het aantal en de frequentie van de bezoekers op bepaalde onderdelen van de website. Deze informatie wordt alleen cumulatief bijgehouden en bevat geen persoonsgegevens.

Wanneer u de website gebruikt, stemt u in met de overdracht van uw persoonsgegevens naar ons en met het gebruik hiervan zoals in dit sitebeleid is beschreven.

Het hier beschreven privacybeleid geldt alleen voor deze website, en niet voor andere sites, waar mogelijk ander privacybeleid van kracht is.

Bewijs van afstand

U gebruikt deze website voor eigen risico. De site wordt in de huidige vorm aangeboden, zonder garantie van beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor uw toegang tot de website of tot een functie of onderdeel van de site op elk gewenst moment te beperken of te beëindigen.

924forum.nl verklaart uitdrukkelijk dat er geen enkele soort expliciete of impliciete garantie wordt gegeven, daaronder begrepen garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en garanties dat het materiaal op de website geen inbreuk maakt op rechten van derden, dat de website ononderbroken of probleemloos toegankelijk zal zijn, dat de toegang tot de website veilig is of dat de informatie op de website volledig, correct of actueel zal zijn.

Als u materiaal van deze website downloadt, doet u dit vrijwillig en voor eigen risico. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem en voor gegevensverlies dat zou kunnen voortvloeien uit het downloaden van dit materiaal.

Geen enkele vorm van schriftelijke of mondelinge informatie die u van 924forum.nl of via of vanaf de website verkrijgt, kan worden geïnterpreteerd als garantie van welke aard dan ook.

Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan onder de geldende wetgeving, bent u ervan op de hoogte en stemt u ermee in dat 924forum.nl voor deze site niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enigerlei vorm van rechtstreekse of indirecte schade, incidentele schade, speciale schade, gevolgschade, schade voortvloeiend uit schadevergoeding of enige andere soort schade die verband houdt met of voortvloeit uit het gebruiken of het niet kunnen gebruiken van deze website of een andere website die u bereikt via een link vanaf deze website, of uit handelingen die wij verrichten of nalaten naar aanleiding van e-mailberichten die u ons toezendt. Dit betreft onder andere schade met betrekking tot fouten, weglatingen, onderbrekingen, defecten, vertragingen, computervirussen, winstderving uwerzijds, gegevensverlies, onbevoegde toegang tot en wijziging van uw gegevens en gegevensoverdracht, en andere tastbare en niet-tastbare verliezen.

Deze beperking geldt ongeacht de vraag of de schadevergoeding wordt geclaimd op basis van de bepalingen in een overeenkomst, ten gevolge van nalatigheid of anderszins, en zelfs als wij of onze vertegenwoordigers nalatig zijn geweest of zijn gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.

Uw aansprakelijkheid

U stemt ermee in dat u, wanneer u een technische onderbreking van de website veroorzaakt, of van de systemen die de website aan u en andere gebruikers beschikbaar stellen, aansprakelijk bent voor alle kosten en uitgaven (daaronder begrepen advocaatkosten) die uit deze onderbreking voortvloeien.

Intellectuele eigendomsrechten van anderen

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we verwachten van onze bezoekers dat zij hetzelfde doen. Als u van mening bent dat uw materiaal is gekopieerd op een manier die erop neerkomt dat er inbreuk is gemaakt op het auteursrecht, kunt u dit aan ons laten weten.

Wij hebben altijd gelijk

Het klinkt lomp, maar het is zo. Zoals al gesteld bij “vrijheid van meningsuiting” kan je dit forum zien als onze woonkamer, waar je je naar onze regels te gedragen hebt. We hebben een bepaalde visie, en we willen dan ook af van zaken die daar niet in passen. Bovenstaande regels zijn slechts een richtlijn hiervoor om wat duidelijkheid te scheppen.

Op het moment dat een bezoeker een bepaald gedrag vertoont dat niet strookt met onze visie en wij dat aan hem/haar persoonlijk kenbaar hebben gemaakt, heeft het beroepen op de eigen interpretatie van de regels of het wijzen op een maas in het net van onze regels geen zin: we passen de regels met alle plezier aan onze wensen aan. Zo komt het erop neer dat we altijd gelijk hebben. Op het moment dat wij vinden dat het gedrag van een bezoeker de door ons beoogde invulling van het samenzijn in onze huiskamer verstoort, zullen wij hoe dan ook dat gedrag weren, ongeacht of dat specifieke gedrag met naam en toenaam in onze regels wordt genoemd.

Wijzigingen in de voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden naar eigen inzicht op elk gewenst moment te wijzigen door aangepaste voorwaarden op de website te publiceren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om periodiek te controleren of we wijzigingen hebben aangebracht in de gebruiksvoorwaarden. Als u de website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden of in andere bepalingen zijn gepubliceerd, houdt dit in dat u instemt met de wijzigingen.

Dank u voor het bezoeken van 924forum.nl

Het 924forum.nl team.

Scroll to Top
Scroll to Top